Lekce

Na této stránce naleznete třináct výukových lekcí, které lze využít ve výuce na základních a středních školách.

Každá lekce obsahuje následující materiály:

 • Plán lekce
 • Ukázkové modely           
 • Pracovní sešit
 • Návod Krok za krokem
 • Prezentace
 • 3D modely
 • Instrukce pro 3D tisk
 • Soulad s učební osnovou

Platónská a Archimédovská tělesa

Bez popisku
 • Délka lekce: 90 min
 • Čas pro tisk: 1-2 hodina
 • Předměty: Technické předměty, Matematika, Fyzika

Platónské těleso je v geometrii pravidelný konvexní mnohostěn v prostoru, tj. z každého vrcholu vychází stejný počet hran a všechny stěny tvoří shodné pravidelné mnohoúhelníky. Existuje 5 platónských těles: čtyřstěn, šestistěn (krychle), osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn. Archimédovská tělesa, jak je poprvé popsal starořecký filozof Archimédes, jsou konvexní mnohostěny, které se mohou skládat ze 2 nebo více typů pravidelných mnohoúhelníků. Existuje 13 archimédovských těles. V této lekci studenti určí úhly pro různá platónská i archimédovská tělesa a poté vymodelují 3D spojky (konektory), aby mohli jednotlivé tvary sestrojit pomocí dřevěných kolíčků (nebo jiných vhodných materiálů). 

Stáhnout lekci

Pod mikroskopem

Bez popisku
 • Délka lekce 1: 60 minut, Lekce 2: 60 minut
 • Čas pro tisk: 2 hodiny 30 minut
 • Předměty: Biologie, Fyzika, Matematika, Informatika, Technické předměty

Lidské tělo obsahuje více než 10 000 různých bakterií, přičemž většina nám neškodí, mnohé z nich jsou pro naše tělesné funkce prospěšné, ale není tomu tak vždy. V této lekci se studenti seznámí s tříděním bakterií a účinky „dobrých“ a „špatných“ (patogenních) bakterií. Studenti pak budou vyzváni, aby pozorovali a analyzovali bakterii druhu Streptococcus lactis, kterou pak budou vytvářet jako model pro 3D tisk.

Stáhnout lekci

Topografie - terén na mapě

Bez popisku
 • Délka lekce: 1 hodina 30 minut
 • Čas pro tisk: 30 minut - 2 hodiny
 • Předměty: Technické předměty, Zeměpis, Informatika

Topografie se zabývá tvary zemského povrchu a tím, jak jsou tyto tvary znázorňované na mapách. Tvar (vzhled) zemského povrchu nazýváme reliéf. Mezi typické tvary reliéfu patří: kopec, hřbet, sedlo, terasa, údolí, propast a další V této lekci žáci navrhnou a vytisknou 3D model vybraného tvaru reliéfu.

Stáhnout lekci

Braillova Kostka

Bez popisku
 • Délka lekce 1: 1 hodina 30 minut, Lekce 2: 45 minut
 • Čas pro tisk: 4h/kostka
 • Předměty: Technické předměty, Dějepis, Matematika, Informatika

V této lekci budete mít za úkol navrhnout a vytisknout Braillovu kostku. Na úvod se dozvíte něco o Braillově písmu, jeho historii a původu a o tom, jak se používá dnes. Poté navrhnete 3D model a vytisknete jej. Pomocí svého modelu vytvoříte písmena a vyzvete své kamarády, aby napsali své jméno.

Stáhnout lekci

Členitost pobřeží

Bez popisku
 • Délka lekce: 45 min
 • Čas pro tisk: 1:30 h
 • Předměty: Zeměpis, Přírodopis, Biologie, Matematika, Informatika, Pracovní činnosti

V této lekci budete mít za úkol navrhnout a vytisknout různé tvary pobřeží – poloostrov, záliv, ústí řeky a další. Na začátku se dozvíte, co znamená horizontální členitost pobřeží a jakými procesy se formují odlišné tvary pobřeží. Následně navrhnete 3D model boxu a vlastní tvar pobřeží. Vše vytisknete. Poté pomocí modelu boxu spolu s vymodelovaným tvarem pobřeží vyzkoušíte, jak voda interaguje s různými tvary pobřeží a podílí se tak na jejich formování.

Stáhnout lekci

Hrací kostka

Bez popisku
 • Délka lekce: Lekce 1: 90 minut, Lekce 2: 90 minut
 • Čas pro tisk: 6 - 8 hodin
 • Předměty: Technické předměty, Matematika, Fyzika

V první části této lekce se seznámíte s prométheovským myšlením a čtyřstupňovým cyklem řešení problémů. Poté budete vyzváni, abyste vymodelovali standardní šestistrannou kostku a následně ji rozdělili na devět kvádrových dílů. Tím však úkol nekončí! Ve druhé části lekce budete vyzváni, abyste kostku znovu sestavili z jejích částí, a to jednak instinktivně, jednak podle cyklu řešení problémů. Jakmile úspěšně sestavíte svůj vlastní hlavolam, můžete si sady dílů vyměnit se spolužáky a sestavit jejich kostky. Zjistěte, kdo je ve třídě nejrychlejší! 

Stáhnout lekci

Kartogram

Bez popisku
 • Délka lekce: 90 min
 • Čas pro tisk: 5 hodin
 • Předměty: Technické předměty, Matematika, Fyzika, Informatika

Kartogram je mapa s územními celky, do kterých jsou znázorněna statistická data a jejich relativní hodnoty. V této lekci žáci navrhnou a vytisknou model 3D kartogramu pomocí statistických údajů získaných z internetu. Model 3D kartogramu žáci po vytisknutí seskládají a doplní ostatní prvky mapy (nadpis, legendu, měřítko atd.).

 

Stáhnout lekci

Pravoúhlé promítání

Bez popisku
 • Délka lekce 1: 90 minut, Lekce 2: 90 minut
 • Čas pro tisk: 1 - 4 hodiny
 • Předměty: Technické předměty, Matematika, Fyzika, Výtvarná výchova

V této lekci budeme vytvářet technický výkres na profesionální úrovni. Nejprve navrhnete objekt, vytvoříte počítačový 3D model a objekt ve 3D vytisknete. Potom pomocí promítacího koutu vytvoříte tři pravoúhlá promítnutí svého objektu v 1. kvadrantu. Tyto projekce pak použijete k vytvoření technického výkresu. Můžete dokonce vyzvat spolužáka nebo kolegu, aby váš objekt podle výkresu reprodukoval.

 

Stáhnout lekci

Principy symetrie

Bez popisku
 • Délka lekce 1: 90 minut, Lekce 2: 90 minut
 • Čas pro tisk: 50 minut
 • Předměty: Matematika, Fyzika, Zeměpis, Humanitní předměty, Biologie

V této lekci se seznámíte s různými formami a klasifikacemi symetrie. Poté poznáte sedm základních krystalových soustav včetně toho, jak do nich klasifikovat krystaly na základě jejich prvků symetrie. Před modelováním hexagonální dipyramidy budete muset prozkoumat tetragonální a hexagonální krystalovou soustavu. Pokud se vám podaří toto vše zvládnout, bude dalším krokem klasifikace skutečného minerálu podle jeho krystalové struktury a vytvoření jeho modelu.

 

Stáhnout lekci

Stereometrie

Bez popisku
 • Délka lekce: 90 minut
 • Čas pro tisk: 1 - 2 hodiny
 • Předměty: Technické předměty, Matematika, Fyzika, Informatika

 

Stereometrie je obor matematiky zabývající se studiem trojrozměrných těles a vztahů mezi nimi. Když rovina protíná krychli, výsledkem může být několik typů mnohoúhelníků. V této lekci se žáci naučí, jak zkonstruovat řez krychlí ve volném rovnoběžném promítání před vytvořením výsledného mnohoúhelníku (řezu krychlí) v CAD softwaru.  

 

Stáhnout lekci

Tvary pobřeží

Bez popisku
 • Délka lekce 1: 90 minut, Lekce 2: 45 minut
 • Čas pro tisk: 6 hodin
 • Předměty: Zeměpis, Biologie, Matematika, Informatika

V této lekci budete mít za úkol navrhnout a vytisknout box určený pro výměnné modely tvarů pobřeží. Na začátku se dozvíte, jakými procesy se formují odlišné tvary pobřeží. Následně navrhnete 3D model boxu a vytisknete jej. Poté pomocí svého modelu boxu spolu s předem vytvořenými modely tvarů pobřeží vyzkoušíte, jak voda interaguje s různými tvary pobřeží a podílí se tak na jejich formování. 

 

Stáhnout lekci

Vodní filtr

Bez popisku
 • Délka lekce1: 90 minut, Lekce 2: 90 minut
 • Čas pro tisk: 20 hodin
 • Předměty: Biologie, Fyzika, Matematika, Technické předměty, Humanitní předměty

V této lekci budete mít za úkol navrhnout a vytisknout přenosný vodní filtr. Na začátku se dozvíte, jak probíhá proces čištění přenosné vody, jak se čistí odpadní voda, než se vrátí zpět do vodního koloběhu, a jak fungují přenosné vodní filtry, které lze improvizovaně vyrobit z materiálů, které můžete najít někde poblíž. Poté navrhnete a vymodelujete ve 3D přenosný vodní filtr a následně jej vytisknete a sestavíte. Poté se pomocí svého 3D vytištěného filtru pokusíte přefiltrovat trochu "kontaminované vody" do čistého stavu

 

Stáhnout lekci

Objemy a povrch těles

Bez popisku
 • Délka lekce 1: 90 minut
 • Čas pro tisk: 1 - 2 hodiny
 • Předměty: Fyzika, Matematika, Technické předměty, Informatika

V geometrii lze kubické jednotky označit jako jednotky používané k měření objemu. V této lekci se žáci naučí vypočítat objem a povrch různých těles, která jsou částí krychle o rozměrech 4 x 4 x 4 KJ a poté vymodelují chybějící části hranolu v TinkerCADu.

 

Stáhnout lekci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info